Privacyverklaring

Bij het geven van workshops en individuele sessies verwerkt Bliss Your Body persoonsgegevens van je. Met deze privacyverklaring informeren we je over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Wendy Doeleman, eigenaar Bliss Your Body
06-41601126, wendy@blissyourbody.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als je je aanmeldt voor een training, individuele sessie of online-programma geef je ons bepaalde persoonsgegevens. Dat gebeurt via een e-mail, via de winkelwagen op de website of via de ticketshop. Ook kan het dat we telefonisch of op andere wijze persoonsgegevens van je ontvangen. De persoonsgegevens die we vragen, hebben we nodig om workshops, sessies en online-programma’s te kunnen geven.

Persoonsgegevens
Bliss Your Body verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum (leeftijd)
 • Geslacht en soms seksuele voorkeur
 • Informatie over ervaring met tantra of vergelijkbare zaken (massage, lichaamswerk, meditatie)
 • Informatie over fysieke en psychische gezondheid, gezondheidsklachten en levensloop
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Bliss Your Body verwerkt deze persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Onderhouden van contact
 • Verzorgen van trainingen
 • Bieden van individuele sessies
 • Bieden van online-programma’s
 • Bieden van een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het kunnen afhandelen van klachten

Waarop is de verwerking gebaseerd?
Je persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij trainingen, individuele sessies en online-trainingen kunnen verzorgen en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen richting de belastingdienst (denk aan facturen bewaren).

Verstrekking aan derden
Jouw persoonsgegevens kunnen in beperkte mate worden verstrekt aan derden. Denk daarbij aan een boekhouder of iemand die samen met ons een training verzorgt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken voor de eerdergenoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen je gegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
Je gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij je gegevens bewaren
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn voor de genoemde doeleinden. Bij bepaalde gegevens moeten we ons houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij je gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. We gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

Cookies
Op onze website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden je IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kun je onze cookie-verklaring raadplegen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen één maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je ons vragen om je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kun je ons vragen om een overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: Wendy Doeleman via wendy@blissyourbody.nl of 06-41601126

Klacht
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 november 2018.